Debata “Promocija održive ekonomije za budućnost kroz studije slučaja iz Vojvodine”

 

Foto. Una Mijović/@UnaMijovic

Foto. Una Mijović/@UnaMijovic

Arhus centar Novi Sad  juče je u Beogradu organizovao javnu debatu u sklopu projekta “Promocija održive ekonomije za budućnost kroz studije slučaja iz Vojvodine”, koji se realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije.

Cilj javne debate bio je da se učesnici bolje upoznaju sa konceptom cirkularne ekonomije i doprinosom koji Arhus centri mogu da daju u procesu tranzicije ka održivom razvoju, kao  i jačanje svesti  relevantnih aktera, donosioca odluka i šire javnosti o značaju cirkularne ekonomije kao ključne poluge u dostizanju ciljeva održivog razvoja i smanjenju pritisaka na životnu sredinu.

Jedan od najvažnijih problema sa kojima se suočava demokratija danas je da motiviše članove lokalne zajednice da postanu aktivni učesnici, kroz njihovo uključivanje u procese donošenja odluka koje se odnose na zaštitu životne sredine. Javne debate se pojavljuju kao važan alat u ovom procesu.

Aktivno učešće putem javnih debata će formirati plodno tle za dublje razumevanje važnosti prelaska na cirkularnu ekonomiju, koja zahteva blisko angažovanje svih članova lokalne zajednice.

Glavne teme o kojima su učesnici juče raspravljali bile su: energetska efikasnost, “pametne kuće”, upravljanje otpadom i reciklaža, odnosno prefabrikacija postojećih objekata kao najpovoljniji način reciklaže u ovom trenutku u Srbiji, s obzirom na nedovoljno razvijenu industriju reciklaže čvrstog otpada u građevinarstvu i „rušilačkoj“ industriji i trenutna ekonomska situacija u celini.

Tokom prezentacija, učesnici su upoznati sa postojećim pravilima i propisima, standardima i najboljim domaćim i međunarodnim praksama. Takođe, učesnici su videli izložbu Arhus centra Novi Sad o dostignućima projekta “Napredak ka cirkularnoj/održivoj ekonomiji u Vojvodini– Pokretači i ometači eko-inicijativa/pregledna studija“.

Milisav Pajević