Data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za MHE „Ćelije“

Srbija | Hidro

Foto-ilustracija: Wikimedia/Dr Richard Murray

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje MHE „Ćelije“, sa mašinskom zgradom i priključkom u katastarskoj opštini Majdevo, grad Kruševac, instalisane snage 3,4MW.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević