Data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje deponije „Kalenić“

Srbija | Upravljanje otpadom

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je nosilac projekta Regionalni centar za upravljanje otpadom, EKO – TAMNAVA Ub podneo zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada „Kalenić“ na teritoriji opštine Ub.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, dalo je saglasnost na predmetnu studiju, a nosilac projekta je dužan da pri radu predmetnog projekta u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević