Da li možete ukratko da mi objasnite postupak dobijanja dozvola za solarnu elektranu i šta je sve potrebno od dokumenata za dobijanje dozvole?

Svet

EP: S obzirom da ne znamo da li Vas zanima postupak dobijanja građevinske dozvole za solarnu elektranu na objektima ili zemlji, ukratko ćemo i o jednoj i drugoj proceduri.

Za solarne elektrane na zemlji procedura je kompleksna i često komplikovana.

Elektrana se može izgraditi samo na građevinskoj parceli. Ako na lokaciji nije, planom detaljne regulacije, predviđena gradnja ovakvih objekata koju ste zamislili, morate izraditi plan detaljne regulacije što nije nimalo lako. Nakon toga morate izvršiti konverziju zemljišta iz poljoprivrednog (ili nekog drugog) u građevinsko. Naša preporuka nije da prolazite ovaj put, ali to je jedino rešenje ako ste u takvoj situaciji.
Pod predpostavkom da imate rešenu građevinsku parcelu ili za elektranu na krovu uknjižen građevinski objekat, tada tražite od nadležne elektrodistribucije uslove za priključenje na ED mrežu. Na osnovu dobijenih uslova pristupate izradi Generalnog projekta i dobijanja svih dozvola prema Zakonu o planiranju i izgradnji.
Nakon dobijanja građevinske dozvole, polažete bankarsku garanciju u visini od 2% i predajete je Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine za dobijanje privremenog statusa povlašćenog proizvođaca električne energije. U predlogu novog Zakona o energetici garancija neće biti potrebna za elektrane do 100kW.

Za solarne elektrane na objektima potrebno je da objekat poseduje upotrebnu dozvolu, gradjevinsku dozvolu i Generalni projekat izgradnje elektrane. Pored ovih dokumenata potrebno je da se ishoduje Rešenje o postavljanju elektrane na objekat koje se dobija iz nadležne opštine, mišljenje o priključenju na mrežu od strane ED i po važećem zakonu bankarska garancija 2% od iznosa investicije, dok prema novom Zakona o energetici garancija neće biti potrebna za elektrane do 100kW.Sva ova dokumenta podnose se Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine na dobijanje privremenog statusa povlašćenog proizvođaca električne energije.