Crna Gora ulaže u mere zaštite šuma

Vesti | Region

Vlada Crne Gore donela je Plan sanacije šuma u 2019. godini kojim je zaključeno da finansijska sredstva ostvarena prodajom drveta sa degradiranih površina budu usmerena za sprovođenje šumsko-uzgojnih i mera zaštite šuma.

Donet je i Akcioni plan za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu (2019-2021).

Cilj Akcionog plana je suprostavljanje svim oblicima bespravnih aktivnosti u šumarstvu, uključujući šumske krađe i protivpravno zauzimanje šumskog zemljišta, namerno podmetanje šumskih požara, uništavanje graničnih linija između državnih i privatnih šuma, korupciju u šumarstvu, sa posebnim akcentom na bespravne aktivnosti u oblasti korišćenja šuma i prometa bespravno posečenog drveta.

Vlada Crne Gore je usvojila Izveštaj o realizaciji Programa gazdovanja šumama za 2018. godinu.

Tim povodom, Uprava za šume zadužena je da obezbedi punu primenu programa i svih ugovorenih obaveza u delu realizacije blagovremene doznake stabala, prijema i otpreme drvnih sortimenata, kao i kontinuirani monitoring realizacije svih koncesionih ugovora, godišnjih ugovora o korišćenju šuma, obračuna i naplate prihoda, uz prethodno obezbeđenje bankarskih garancija od strane koncesionara i drugih korisnika šuma.

Uprava je zadužena da pokrene proceduru za raskid ugovora ako preduzeća ne ispunjavaju obaveze prema koncesionom ugovoru.

Milisav Pajević