Crna Gora donela Odluku o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine

Vesti | Region

Foto: Pixabay.com

Vlada Crne Gore je na 99. sednici, u sklopu ispunjavanja obaveza iz Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promene, donela Odluku o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine, čije uspostavljanje je predviđeno Zakonom o životnoj sredini.

Odlukom su definisani: status Fonda kao društva sa ograničenom odgovornošću, organi društva i njihova ovlašćenja, osnovni kapital, finansiranje i korišćenje sredstava.

Zadatak Fonda za zaštitu životne sredine je osiguranje sredstava za realizaciju projekata, čiji je cilj očuvanje svih komponenti životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa, kao osnovnih uslova održivog razvoja.

Svojim delovanjem Eko-fond će doprineti realizaciji strateške vizije Crne Gore kao ekološke države, koja će građanima omogućiti ostvarenje osnovnog prava na čistu i zdravu životnu sredinu.

Osnovu funkcionisanja Fonda za zaštitu životne sredine predstavljaju sredstva za njegovo finansiranje koja se obezbeđuju iz budžeta Crne Gore, od sredstava eko-naknada, domaćih i stranih donacija i kredita i drugih vidova finansiranja, što je uređeno u Zakonu o životnoj sredini.

Milisav Pajević