Centar za ekotoksikološka ispitivanja realizuje monitornig životne sredine Podgorice

Foto: Pixabay

Centar za ekotoksikološka ispitivanja d.o.o. Podgorica realizovaće program monitoringa životne sredine Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada.

Glavni grad je Programom monitoringa ustanovio merna mesta: kod Tržnog centra „Delta city“; kod stadiona Budućnost (raskrsnica Bulevara Ivana Crnojevića i Ulice 19. decembar); raskrsnica Ulice Kralja Nikole i Ulice Crnogorskih serdara; Centar opštine u okviru Glavnog grada Tuzi; Centar opštine u okviru Glavnog grada Golubovci; Naselje Zagorič, na potezu između Piperske ulice i brega Morače.

Prema strukturi mreže mernih mesta, program se odnosi na merenje zagađenja koje potiče od saobraćaja u gradskom području (UT) i praćenje kvaliteta vazduha na jednoj lokaciji koja je izvan direktnog uticaja saobraćaja, kako bi se sagledao uticaj korišćenja ogrevnog drveta u domaćinstvima na dati segment životne sredine.

Jedan od posebno značajnih segmenata delovanja u oblasti zaštite životne sredine predstavljaju aktivnosti u pravcu očuvanja i unapređenja kvaliteta vazduha, što se čini posebno važnim kada su u pitanju gradske celine. Kontrola kvaliteta vazduha vrši se radi utvrđivanja nivoa zagađenosti vazduha i ocene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi, životnu sredinu i klimu, kako bi se preduzele potrebne mere u cilju zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara.

Glavni grad kao odgovorna lokalna samouprava kontinuirano prati kvalitet vazduha na odabranim lokacijama od 2014. godine. S tim u vezi i ove godine izdvojena su sredstva u iznosu od 25.000 evra za ove svrhe.

izvor: podgorica.me

Sandra Jovićević