Doneta Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2019. godini

Vesti | Srbija

Vlada Republike Srbije je na poslednjoj sednici donela Uredbu o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2019. godini.

Foto: Vlada Republike Srbije

Uredbom su utvrđeni raspored, uslovi i način korišćenja sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa koja su određena Zakonom o budžetu Republike Srbije za ovu godinu.

Subvencije u ukupnom iznosu od 230 miliona dinara, odnose se na finansiranje radova i drugih troškova, uključujući zarade zaposlenih kod upravljača na poslovima definisanim Zakonom o zaštiti prirode i ovom uredbom, kao i vrednost upotrebljenih sopstvenih resursa i dobara, za period od 1. januara do 31. decembra ove godine.

Pravo na korišćenje subvencija imaju upravljači nacionalnih parkova i zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade.

Subvencije se dodeljuju upravljačima na osnovu programa upravljanja zaštićenog područja za 2019. godinu na koji je Ministarstvo zaštite životne sredine dalo saglasnost u skladu sa zakonom.

Dodela subvencija vrši se po zahtevu za dodelu sredstava subvencija za zaštićena prirodna dobra od nacionalnog interesa, koje upravljači podnose, najkasnije u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a na osnovu obaveštenja Ministarstva zaštite životne sredine.

Upravljači zaštićenih područja proglašenih u 2019. godini mogu podneti zahtev za dodelu sredstava subvencija do 31. oktobra ove godine.

Milisav Pajević