Srbiji neophodna moderna politika u oblasti upravljanja otpadom

Upravljanje otpadom

Predstavnici Udruženja Hrabri čistačNa FEAD forumu pod nazivom „Da li tržištu otpada u Evropi treba više liberalizacije ili više propisa”, koji je održan u sklopu prestižnog sajma IFAT u Minhenu, zaključeno je da je za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom, kao jednom od najvažnijih i ekonomski najzahtevnijih segmenata u procesu evrointegracija Srbije, neophodna moderna politika upravljanja otpadom koja će omogućiti dalji razvoj ove oblasti.  „U ovom momentu, tržište otpada u Republici Srbiji je u ranom povoju i daje mogućnost, kako domaćim, tako i stranim investitorima, za njegov dalji razvoj i kreiranje novih radnih mesta”, istakla je Sandra Kamberović, generalni sekretar Udruženja „Hrabri čistač”, čiji su predstavnici bili jedni od učesnika foruma.

Na konsultacijama sa predsednikom i generalnim sekretarom FEAD-a, koje su usledile nakon foruma, dogovoreno je da privatna industrija otpada u Srbiji može da računa na neophodnu pomoć u procesu razvoja tržišta i implementacije propisa, kao i da će Udruženje „Hrabri čistac” dobiti punu podršku prilikom kreiranja nacionalnih propisa, a u skladu sa EU politikama. O metodima i načinu unapređenja saradnje biće detaljnije razgovarano na FEAD-ovoj sednici Skupštine, koja će biti održana 14. juna 2016. godine u Briselu.

Zahvaljujući članstvu Udruženja industrije otpada Srbije „Hrabri čistač“ u FEAD asocijaciјi, nacionalnim privatnim kompanijama omogućeno je da ravnopravno sa državama članicama EU raspravljaju o instrumentima za unapređenje industrije otpada i o posledicama implementacije propisa EU i propisanih ciljeva. To je ujedno prilika za razvoj sistema upravljanja otpadom u našoj zemlji, što je jedna od glavnih obaveza u procesu pridruživanja EU.

FEAD

Evropska federacija industrije otpada „FEAD“ okuplja članove nacionalnih udruženja iz 20 zemalja članica EU i jedne članice kandidata (udruženje iz Srbije – „Hrabri čistač”) koja se bave upravljanjem otpadom. Sa svojim članicama, FEAD ima oko 60% udela u upravljanju otpadom iz domaćinstаva i prerađuje više od 75% industrijskog i komercijalnog otpada u Evropi. Njihov zajednički godišnji obrt je preko € 75 biliona. FEAD ujedno predstavlja i oko 3000 kompanija u njihovim aktivnostima u upravljanju otpadom. Zbirno, ove kompanije zapošljavaju preko 320,000 radnika, imaju oko 2,400 centara za separaciju i reciklažu, 1,100 centara za kompost, 260 postrojenja za pretvaranje otpada u energiju i 900 kontrolisanih deponija.

Hrabri čistač

Udruženje industrije otpada Srbije „Hrabri čistač“ je strukovno, neprofitno udruženje, koje se bavi pitanjima uređenja nacionalnih politika i pravnog okvira u industriji otpada u skladu sa politikom EU. Članovi su vodeće kompanije iz oblasti upravljanja otpadom, odnosno tretmanom neopasnog i opasnog otpada, deponovanjem, reciklažom i pretvaranjem otpada u energiju. Članice Udruženja pokrivaju oko 90% realizovanih projekata tretmana opasnog i neopasnog otpada u Republici Srbiji i oko 50% odlaganja komunalnog otpada na sanitarne deponije.

V.Vukajlović